Europejskie mięso wołowe

W ujęciu globalnym, według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), światowa produkcja mięsa w 2016 roku nieznacznie wzrosła do 319,8 milionów ton, czyli o 0,2% w porównaniu do 2015 roku. Prognozy przewidują natomiast bardziej zdecydowany wzrost w kontekście globalnego handlu mięsem o 4,4%,
a 0,3% mięsem wołowym. Produkcja mięsa wołowego w 2016 roku zwiększyła się o 0,3%
i wynosi obecnie około 67,8 mln ton. Intensyfikacja dynamiki zauważalna jest przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.[1] Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie oraz ich dochodów sukcesywnie rośnie również poziom eksportu mięsa, pochodzącego z krajów UE. Wynik ten potwierdzają prognozy Komisji Europejskiej, według których, światowa konsumpcja mięsa w okresie 2016-2026 wzrośnie o 13,5%[2].

Według Komisji Europejskiej, produkcja wołowiny w UE, w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku, wzrosła o 2%, w stosunku do analogicznego okresu w 2015. Wzrost ten widoczny jest zwłaszcza w krajach UE-N13, kształtując się na poziomie 13%[3]. W ujęciu całorocznym, wzrost produkcji szacowany jest na poziomie 3,3% i zachowa podobną dynamikę
w 2017 roku. W przypadku wołowiny, której produkcja na terenie Wspólnoty jest nadal generowana głównie przez rozwój stad mlecznych, po wzroście w 2015 i 2016 roku, oczekuje się, że powolnego powrotu do długoterminowej tendencji spadkowej[4].

Rezultaty w obszarze produkcji i eksportu mięsa wołowego w pierwszej połowie 2016 roku zostały uznane przez Komisję Europejską za obiecujące. Za optymistyczne wyniki odpowiedzialny jest przede wszystkim wzrost wolumenu ubojów oraz dynamiczny poziom eksportu żywych zwierząt. Tylko w pierwszym kwartale 2016 roku wzrósł on o 30%,
w porównaniu do analogicznego okresu w 2015 roku. Finalnie, w pierwszej połowie roku poziom eksportu żywych zwierząt wzrósł o 34% oraz mięsa o 17%. Do najpopularniejszych kierunków eksportowych można zaliczyć kraje takie jak Turcja (100 000 sztuk) i Liban (45000 sztuk) i Izrael. Komisja bierze pod uwagę spadek poziomu eksportu mięsa wołowego do Turcji od 2017 roku, na co wpływ ma przede wszystkim wzrost poziomu rodzimej produkcji oraz ograniczenia we współpracy pomiędzy Wspólnotą i Turcją. Wśród obiecujących nowych kierunków eksportowych, Komisja wymienia, m.in. Japonię. W pierwszym kwartale 2016 roku zanotowano wzrost eksportu europejskiego mięsa wołowego, o całe 10%. Inne obszary odznaczające się potencjałem handlowym to: kraje Azji (Hong Kong, Chiny, Filipiny, Tajlandia i Korea Południowa) i Bliskiego Wschodu[5].

W przypadku spożycia mięsa w UE, 90% całkowitej produkcji unijnej trafia do konsumentów na terenie Wspólnoty. W przypadku wołowiny aktualne ogólne spożycie kształtuje się na poziomie 11 kg na osobę. Po 2016 roku przewidywany jest spadek tych wartości, osiągając poziom ok. 10.2 kg na mieszkańca w roku 2026[6].


[1] FAO Food Outlook, Biannual Report on Global Food Markets, October 2016

[2] EU AGRICULTURAL OUTLOOK Prospect for the EU agricultural markets and income 2016-2026, December 2016

[3] European Commission, Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Summer 2016

[4] Tamże

[5] European Commission, Short Term Outlook for EU arable crops, dairy and meat markets – Summer 2016

[6] EU AGRICULTURAL OUTLOOK Prospect for the EU agricultural markets and income, December 2016 2016-2026