Europejskie standardy jakości

GHP (Good Hygienic Practice), Dobra Praktyka Higieniczna

Określone działania i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

Wymagania GHP obejmują:

 • lokalizację i otoczenie zakładu produkcji żywności,
 • rozmieszczenie pomieszczeń i wyposażenia w zakładzie,
 • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego,
 • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców,
 • stosowanie odpowiednich procedur i operacji technologicznych,
 • szkolenie i higienę osobistą pracowników.

GMP (Good Manufacturing Practice) Dobra Praktyka Produkcyjna

Standardy stosowane w produkcji przemysłowej oraz gastronomii, zapewniające wysoką jakość, czystość użytych surowców i komponentów gotowego produktu, a także pełną kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców. Stosowanie standardów GMP daje konsumentom większy poziom komfortu i pewność co do wysokiej jakości produktu.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli

Pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów. Jest systemowym postępowaniem, mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń, podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. System pozwala również na określenie metod ograniczania tych zagrożeń.

SPS (Sanitary Performance Standards) Sanitarne Standardy Postępowania

Obejmują aspekty higieny zakładu mogące wpływać na bezpieczeństwo żywności, np. zwalczanie szkodników, odpowiednią wentylację i oświetlenie oraz instalacje wodno-kanalizacyjne.

SSOP (Sanitation Standard Operating Procedures) Standardowe Sanitarne Procedury Operacyjne

Program zabiegów sanitarnych, mających na celu zapewnienie właściwych warunków higienicznych i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Zgodnie z wymogami SSOP każdy zakład musi opracować, wdrożyć i utrzymać pisemne procedury dla działań podejmowanych każdego dnia, przed i podczas operacji, zapobiegające bezpośredniemu skażeniu i zafałszowaniu produktu.

Na program SSOP składają się następujące elementy:

 • Higieniczno - Sanitarne procedury operacyjne
 • Odpowiedzialności pracowników
 • Działania kontrolne
 • Przedoperacyjne procedury sanitarne
 • Operacyjne procedury sanitarne
 • Konserwacja maszyn i urządzeń oraz wyposażenia
 • Działania naprawcze
 • Rejestracja działań i kontroli

Wszystkie plany SSOP muszą być udokumentowane i okresowo przeglądane w celu analizy zmian.